**MERKEZİmm**
  AŞKIN 50 İŞARETİ
 

1- "Seni seviyorum" demeye doymuyorsanýz.
2-
En bakýmsýz halinizi bile görmesine aldýrmýyorsanýz.
3-
En bakýmsýz halinize bile bayýlýyorsa.
4-
En sarhoþ olduðu zamanlarda bile, asla size eski sevgilisinin adýyla hitap etmiyorsa.
5-
Eski sevgilinizi gördüðünüzde içiniz kýpýr kýpýr olmuyorsa.
6-
Ýþ seyahatine çýktýðýnda ondan haber alamadýðýnýzda, sinirlenmek yerine, baþýna birþey gelmesinden endiþe ediyorsanýz.
7-
Gazetenin 3. sayfasýný okurken gördüðünüz kötü haberler sizi çok etkiliyorsa ve "ya o da böyle bir kaza geçirirse" diye düþünüp telaþa kapýlýyorsanýz.
8-
Baþýnýz çok aðrýdýðýnda, uyumanýza yardým etmek için, bütün gece size Sindrella'yý ve Robin Hood'u anlatýyorsa
9-
Birlikte tatlý yaparken çok eðleniyorsanýz.
10-
Alýþveriþten sonra sizinle ilgileniyorsa. Ama sadece kredi kartý borcunuzu öðrenmek için deðil, aldýðýnýz þeyleri görmek için.
11-
Yedekte adam tutmak huyunuz, esrarengiz bir þekilde sizi huzursuz etmeye baþladýysa.
12-
Sizin için çok önemli bir toplantýda, yüzünüzde bir gülümsemeyle hayallere dalýyorsanýz.
13-
En aptal aþk þarkýlarý bile size son derece anlamlý geliyorsa.
14-
Eski Türk filmleri sizi aðlatmaya baþladýysa.
15-
Çevrenizdekiler, sizin çok daha anlayýþlý ve pozitif biri haline geldiðinizi söylemeye baþladýlarsa.
16-
Daha telefon çalarken, onun aradýðýný anlýyorsanýz.
17-
Siz seyahatteyken, hergün çiçeklerinizi sulamak için size uðruyorsa.
18-
Size araba kullanmayý öðretirken, sabrýný sonuna kadar muhafaza edebiliyorsa.
19-
Saçýnýzýn rengini bir ton bile deðiþtirseniz, loþ ýþýkta dahi farký anlýyorsa.
20-
Birbirinizin kredi kartý þifresini biliyorsanýz.
21-
Annenizle sevgi dolu bir ses tonuyla konuþuyorsa.
22-
Annesiyle sevgi dolu bir ses tonuyla konuþuyorsanýz.
23-
Henüz evlenmeden çocuk isimlerinden bahsetmeye baþladýysanýz.
24-
Onsuz tatile çýktýnýz ve bütün vaktinizi telefon baþýnda onu ne kadar çok özlediðinizi anlatarak geçirdiniz.
25-
Canýnýz iþe gitmek istemediðinde sizin için patronunuzu arayýp hasta olduðunuzu söylüyorsa.
26-
Siz kilo aldýkça, tombul kadýnlarý sevdiðinden bahsediyorsa.
27-
Üzerinde son derece eski moda giysiler olsa bile, onunla en yakýn arkadaþlarýnýzýn uðrak mekaný olan bara gitmekten rahatsýz olmuyorsanýz.
28-
Size durup dururken çiçek alýyorsa.
29-
Size hala oyuncak ayýlar ve tüylü köpekler alýyorsa.
30-
Ne kadar saklamaya çalýþsanýz da, bugün sizin için kötü giden birþeyler olduðunu farkediyorsa.
31-
Yorgun olduðunda bile size seve seve masaj yapýyorsa.
32-
Onun yüzünden eðitiminizi yarým býrakmanýn veya kariyerinize zarar verecek bir adým atmanýn "fedakarlýk" olduðunun farkýndaysa.
33-
Baþýnýz sýkýþtýðýnda ilk aklýnýza gelen onun koruyucu omuzlarýna ihtiyacýnýz olduðuysa.
34-
Sizin için yemek, temizlik hatta ütü yapýyorsa.
35-
Arkadaþlarýnýzla vakit geçirmeniz ve onun dýþýnda da bir hayatýnýz olmasý konusunda sizi>destekliyorsa.
36-
Özel günleri asla unutmuyor ve ufakta olsa mutlaka bir hediye alýyorsa.
37-
Sizin için aðlamaktan utanmýyor hatta bunun için gurur duyuyorsa.
38-
Çok paraya ihtiyacýnýz olduðu bir dönemde hiç düþünmeden bilgisayarýný satabilecek kadar düþünceliyse.
39-
Bir sorunu olduðunda ima yoluna gitmek yerine açýk açýk konuþmayý tercih ediyorsa.
40-
Ayný bir þarj makinesi gibi enerjinizi tazeliyorsa.
41-
Gecenin bir yarýsý, sadece sizi sevdiðini söylemek için telefon ediyorsa.
42-
Nasýl olsa birlikte yaþýyorsunuz diye kendini boþvermiyorsa. Ýliþkinizi taze tutmak için çaba sarfediyorsa. Mesela en sevdiðiniz restoranda rezervasyon yaptýrýp size sürpriz ve romantik bir gece hazýrlýyorsa.
43-
Size ayak uydurmak için tenis dersleri alýyorsa.
44-
Birlikte dans dersleri almayý teklif ediyorsa.
45-
Gece kulüplerinde piyasa yapmaktansa, sizinle evde video seyretmeyi tercih ediyorsa.
46-
Pijamalý halinizi gece kulüplerindeki çarpýcý kadýnlara tercih ediyorsa.
47-
Kendisi acýlý sevdiði halde, sizin için yemeði acýsýz ýsmarlýyorsa.
48-
Sizin için dünyanýn öbür ucuna giderse.
49-
Size gözü gibi bakýyorsa ve gözleri 6 numara bozuk deðilse.
50- Size hergün "Sevgililer Günü"yse.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=